Laghunyasam – Sanskrit Hymn

Laghnunyasam – Sanskrit Hymn

(This is recited before Rudram (Shiva Pooja))

Lyrics

——

om…..
/>
prajanaye bramha thishtatu

padayor vishnus thishtatu

hasthayor haras thishtatu

bahor indras thishtatu

jatare agnis thishtatu

hridaye shivas thishtatu

kante vasavas thishtanu

vakre saravati thishtatu

nasikayor vayus thishtatu

nayanayos chandra dityo dishtam

karnayo rasmino thishtatu

lalate rudras thishtantu

moorgyan vidyas thistanu

shirashi mahadevas thishtatu

shikhaya vamadevas thishtatu

prishte pinaki thishtatu

urata shooli thishtatu

pashvayo shiva shankaro thishtetam

sarvato vayush thishtatu

tato bahis sarvatogne jwala mala parivritas thishtatu

sarve shrangeshu sarva devata yata stanam thishtantu

maghum rakshantu

Om….

Category:

Mantras

Comments are closed.